Μ.Ν. Βραχάτης, Γ. Μαγουλάς, και Β.Π. Πλαγιανάκος
Στο: Τάξη και Χάος στα Μη Γραμμικά Συστήματα, Αν. Μπούντης και Σ. Πνευματικός (eds.), Τόμος 6, 243-262, Εκδόσεις Γ. Πνευματικού, Αθήνα, (2000).
Publication year: 2000