Μ.Ν. Βραχάτης, Β.Π. Πλαγιανάκος, και Γ. Μαγουλάς
Στο: Τάξη και Χάος στα Μη Γραμμικά Συστήματα , Αν. Μπούντης, Δ. Έλληνας, και Ι. Γρυσπολάκης (eds.), Τόμος 7, 225-247, Εκδόσεις Γ. Πνευματικού, Αθήνα, (2002).
Publication year: 2002